REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - www.grzewcza24.pl

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.grzewcza24.pl przez firmę AQUA-Grupa SBS sp. z o.o. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Wydział V Gospodarczy KRS w Zielonej Górze pod nr 0000122164. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym stanowi akceptacje niniejszego regulaminu.

Definicje

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu za:

 • a) Sklep internetowy – uważana jest działalność AQUA-Grupa SBS sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 prowadzoną za pośrednictwem witryny www.grzewcza24.pl polegająca na sprzedaży towarów tam oferowanych na odległość.
 • b) Sprzedawca – uważana jest AQUA-Grupa SBS sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000122163, adresie poczty e-mail : sekretariat@aqua.net.pl, nr tel 68 456 76 08.
 • c) Klient – uważana jest każda osoba mogąca dokonać zakupu w sklepie internetowym lub osoba dokonująca takiego zakupu, pod warunkiem, iż posiada zdolność do czynności prawnej pozwalającą mu na zaciąganie zobowiązań w zakresie w jakim wiąże się to z działalnością sklepu internetowego.
 • d) Kurier – uważana jest firma kurierska, która posłużył się Sprzedawca w celu dostarczenia zamówionego towaru. Określenie odwołuje się również do każdego pracownika tej firmy.
 • e) Konsument – uważana jest osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

Zamówienia i ich realizacja

3. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu www.grzewcza24.pl poprzez wypełnienie znajdującego się na tej stronie formularza zamówienia. Zamówienia mogą składać osoby posiadające konto w sklepie internetowym po uprzedniej rejestracji.

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 • a) w przypadku sprzedaży płatnej przy odbiorze – w ciągu 24 godzin od wpływu zamówienia.
 • b) w przypadku sprzedaży płatnej z góry (w całości lub zaliczkowo)– po wpływie środków na rachunek Sprzedawcy PKO BP I/O Zielona Góra, nr konta: 78 1020 5402 0000 0102 0021 2589.

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się pod warunkiem znajdowania się zamówionych przez Klienta towarów w magazynach Sprzedawcy. W przeciwnym wypadku Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem informując o powyższym, a ten w przeciągu 48 godzin zobowiązany jest do oświadczenia czy:

 • a) rezygnuje z zamówienia w tej części, której Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować przy jednoczesnej woli realizacji dalszej części zamówienia.
 • b) zgadza się na przedłużenie realizacji zamówienia o podany przez Sprzedawcę termin.
 • c) anuluje zamówienie w całości.
 • d) decyduje się na zamówienie innego towaru w miejsce towaru niedostępnego.

6. W przypadku nieudzielenia przez Klienta informacji o jakiej mowa w punkcie poprzednim w zakreślonym tam terminie umowa ulega rozwiązaniu. Strony zgodnie postanawiają, iż rozwiązanie umowy z tej przyczyny (brak oświadczenia) jak i z jakiejkolwiek przyczyny wskazanej w punkcie poprzednim nie stanowi niewykonania umowy przez strony.

7. Umowa zostaje zawarta po zaakceptowaniu przez Klienta produktu, ceny produktu, kosztów dostarczenia, sposobie dostarczenia i innych związanych z zamówieniem poprzez wciśnięcie przez klienta przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty"

8. Klient może dokonać zmiany zamówienia do dnia realizacji przesyłki.

9. Klient może anulować zamówienie do chwili nadania przesyłki z towarem przez Sprzedawcę poprzez odstąpienie od umowy. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do złożenia, wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, kwoty odstępnego stanowiącego równowartość 20% przedmiotu zamówienia. W przypadku gdyby Klient uprzednio uiścił zaliczkę kwotę zaliczki uważa się za zapłacenie odstępnego. W przypadku gdyby kwota zaliczki przewyższała kwotę odstępnego nadwyżka zostaje zwrócona Klientowi. W przypadku gdyby kwota zaliczki nie pokrywała w całości odstępnego – Klient jest zobowiązany do zapłaty różnicy. Powyższa zasada nie dotyczy konsumentów.

10. Wszystkie ceny wskazane w sklepie internetowym są cenami brutto w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

11. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

12. Sprzedawca odmawia realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

 • a) nieprawidłowo wypełnionego formularza.
 • b) próby celowego wprowadzenia w błąd.
 • c) braku dostępności towaru.
 • d) błędów na stronie wynikających z czynników niezależnych od Sprzedawcy.
 • e) zalegania przez Klienta z jakimikolwiek należnościami w stosunku do Sprzedawcy.
 • f) posiadaniu przez Sprzedawcę uzasadnionej wiedzy o złej sytuacji majątkowej Klienta (w takiej sytuacji Sprzedawca może uzależnić sprzedaż od dokonania przez Klienta uprzedniej wpłaty całej ceny).
[*] O swojej decyzji Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okoliczności uniemożliwiającej realizacje zamówienia przez Sprzedawcę ten dołoży wszelkich starań aby poinformować o tym Klienta.

Płatności

14. Zasadniczymi formami płatności ceny przez Klienta są:

 • a) zapłata ceny przelewem przy składaniu zamówienia.
 • b) zapłata ceny przy odbiorze.
 • c) zapłata gotówkowa w siedzibie Sprzedawcy.

15. Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego nie może opiewać na wartość mniejsza niż 100 zł brutto.

16. Termin zapłaty w przypadku zamówień za pobraniem wynosi 5 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie jest anulowane.

Dostawa

16. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

17. Koszt dostawy podany jest w odpowiedniej zakładce sklepu internetowego. Koszt dostawy danego zamówienia podawany jest przed ostateczną akceptacją tego zamówienia.

18. W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony nadawcy z powodu:

 • a) podania błędnych danych adresowych przez Klienta.
 • b) nieodebrania przesyłki przez Klienta.
 • c) innej przyczyny leżącej po stronie Klienta.
[*] Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkim kosztami związanymi z taką sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru do nadawcy i jego ponownego wysłania do Klienta.

20. Termin dostawy wynosi 5 dni licząc od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku płatności przelewem – od dnia wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.

19. W przypadku stwierdzenia przez Klienta naruszenia przesyłki, tj. rozcięć, uszkodzeń taśm i folii zabezpieczających Klient ma bezwzględny obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niezgodności stanu towarów z zamówieniem lub fakturą Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedawcą.

20. W sytuacji opisanej powyżej Klient ma bezwzględny obowiązek spisać z kurierem protokół opisujący stan przesyłki, uszkodzenia czy braki. Jeśli ubytki, uszkodzenia itp. zostały dostrzeżone po dostarczeniu przesyłki Klient ma bezwzględny obowiązek skontaktować się z kurierem w celu sporządzenia protokołu.

21. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniedbanie powyższych obowiązków może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia ewentualnych roszczeń o charakterze reklamacyjnym.

Postępowanie reklamacyjne

22. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wyłącznie w przypadku jeśli wraz z wydaniem towaru wydano dokument gwarancji.

23. Reklamacje składane są za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem (aby pobrać wzór formularza reklamacyjnegokliknij tutaj) O fakcie wpływu reklamacji Klient informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klienci zgłaszający wady towaru obowiązani są wskazać, z których przysługujących im uprawnień korzystają, tj. czy korzystają z gwarancji czy z innych przysługujących im uprawnień wynikających z przepisów szczególnych. Jeśli Klient nie zgłosił żadnego oświadczenia w tym zakresie, a udzielono gwarancji, uważa się, że klient zgłasza swoje roszczenie w ramach gwarancji.

24. W razie konieczności przesłania towaru do Sprzedawcy Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o takiej konieczności i ustalić kiedy towar zostanie przesłany. Wypełnić należy również formularz reklamacyjny. Koszt przesłania ponosi Klient, chyba, ze chodzi o konsumenta w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

25. W przypadku niezasadności reklamacji koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

26. Sprzedawca dokonuje rozpatrzenia reklamacji w terminach ustawowych.

Uprawnienia konsumenta

27. Zapisy punktów 27 – 30 dotyczą tylko konsumentów. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i w ramach sklepu internetowego kształtują się następująco:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować AQUA-Grupa SBS sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000122163, adresie poczty e-mail : sekretariat@aqua.net.pl, nr tel 68 456 76 08 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie - kliknij tutaj. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

28. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:

 • 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • 11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

29. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

30. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postepowania polubownego, w tym sądu polubownego co wymaga również zgody Sprzedawcy. W szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż:

31. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUA Grupa SBS Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. M.C.Skłodowskiej 25. NIP: 9290053876, REGON: 970032173, KRS: 0000122163.

32. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Aqua Grupa SBS Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. (68) 456 76 02 lub adresem email iod@aqua.net.pl

33. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji procesu zamówienia oraz zakupu (umowy kupna/sprzedaży) w sklepie internetowym www.grzewcza24.pl - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

34. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty na podstawie wymogów prawa i zapewnienia warunków niezbędnych do wykonania umowy (w szczególności podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, celne i spedycyjne).

35. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez administratora przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilno-prawnych licząc od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub innej relacji która była określona jako pierwotny cel przetwarzania danych osobowych.

36. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Możliwość wprowadzania zmian w zbiorze przetwarzanych danych osobowych jest możliwa przy użyciu konta w sklepie www.grzewcza24.pl jak również poprzez bezpośredni kontakt z administracją sklepu lub Inspektorem Danych Osobowych administratora danych.

37. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

38. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Sprzedawca zastrzega, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji, zamówienia lub zakupu może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą prawidłowe wykonanie procesu i finalizację umowy kupna/sprzedaży w sklepie www.grzewcza24.pl. Klient oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe.

39. Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

40. Pana/Pani dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

41. Treść ogólnej klauzuli informacyjnej dotycząca stron internetowych oraz korespondencji elektronicznej dostępna jest pod adresem http://www.aqua.net.pl/strona/prywatnosc

42. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną - klient składający zamówienie, zapytanie ofertowe lub zakładający konto w sklepie www.grzewcza24.pl - wyraża zgodę na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych w celu umożliuwienia kontaktu obsługi sklepu internetowego przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji. Udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne, niemiej jednak brak udzielenia lub cofnięcie takiej zgody może skutkować brakiem możliwości dalszego realizowania procesu zakupu.

Postanowienia ogólne

43. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

44. Ceny zawarte w sklepie internetowym mogą ulec zmianie. W takiej sytuacji, odnośnie zamówień złożonych, ale w stosunku do których nie przystąpiono jeszcze do realizacji, Klient po uprzednim poinformowaniu o zmianie ceny ma prawo:

 • a) od umowy odstąpić bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • b) wyrazić wole zakupu towaru po nowych cenach.
UWAGA! Brak jakiegokolwiek oświadczenia Klienta w tym przedmiocie w przeciągu 24 godzin uważane będzie jako wola odstąpienia od umowy.

45. Klient nie może wykorzystywać sklepu internetowego do dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści nawołujących do nienawiści na jakimkolwiek tle, treści stanowiących naruszenie praw wyłącznych osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa i innych.

46. Klient korzystający ze sklepu zobowiązany jest do powstrzymywania się przed dostarczaniem za jego pośrednictwem treści bezprawnych, w szczególności naruszających czyjekolwiek dobra osobiste takie jak dobre imię, godność, wolność wyznania itp.